+ (357) 99 047700
enelru

01.01.2017 Φόροι ιδιοκτησίας της Κύπρου στο 2017

Έχουν σημειωθεί κάποιες αλλαγές στους διάφορους φόρους περιουσίας στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια και μια σύνοψη των επιπτώσεων αυτών των αλλαγών για άτομα με περιουσία στο νησί συνοψίζονται παρακάτω.

Οι πρόσφατες αλλαγές στους φόρους ιδιοκτησίας στην Κύπρο θα ωφελήσουν τόσο αυτούς που έχουν αγοράσει ακίνητα όσο και εκείνους που σχεδιάζουν να αγοράσουν.

Ακολουθεί μια περίληψη των φόρων που ισχύουν κατά την εισαγωγή του 2017.

q Φόρος ακίνητης περιουσίας, πληρωτέος στο Τμήμα Φορολογίας Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (IPT) μειώθηκε στο 2016 σε περίπου το ένα τέταρτο αυτού του προηγούμενου έτους και καταργείται στο 2017.

q Φόρος ακίνητης περιουσίας που καταβάλλεται στις Κοινότητες και στους Δήμους Αυτός ο «τοπικός» φόρος ακίνητης περιουσίας δεν έχει καταργηθεί και εκείνοι που έχουν περιουσία στο νησί θα συνεχίσουν να πληρώνουν αυτόν τον «τοπικό» φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με την εκτίμηση του κτηματολογίου για την αξία του 1980 ιδιοκτησία.

q Τέλη Μεταβίβασης Ακινήτων: Οι προσωρινές μειώσεις των τελών μεταφοράς ακινήτων που τέθηκαν σε ισχύ στο 2015 και εφαρμόστηκαν στις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν από το 31 Δεκεμβρίου 2016 έγιναν μόνιμες τον Ιούλιο 2016. (α) Εάν καταβληθεί ΦΠΑ επί της τιμής αγοράς του ακινήτου, δεν καταβάλλονται Τέλη Μεταβίβασης Ακινήτου. (β) Εάν δεν καταβληθεί ΦΠΑ επί της τιμής αγοράς του ακινήτου, τα Τέλη Μεταβίβασης Ακινήτων μειώνονται κατά 50%. Ωστόσο, εάν ο Διευθυντής του Κτηματολογίου θεωρεί ότι η τιμή που αναφέρεται στη σύμβαση πώλησης δεν αντικατοπτρίζει την αγοραία αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία αγοράς του, μπορεί, κατά την κρίση του, να χρεώσει τα πλήρη τέλη μεταβίβασης περιουσίας βάσει του κτηματολογίου εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά την ημερομηνία πώλησής του μειωμένη κατά την τιμή που αναφέρεται στη σύμβαση πώλησης. (Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διαθέτει Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Χρεώσεων Μεταφοράς.)

q Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών. Η παραχώρηση του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών που εισήχθη στα μέσα 2015 που απαλλάσσει όσους αγόρασαν ακίνητα μετά την έναρξη ισχύος της και η 31 Δεκεμβρίου 2016 από την καταβολή του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών ανεξάρτητα από το πότε πωλείται το ακίνητο δεν έχει παραταθεί. Κατά συνέπεια, όσοι αγοράζουν ακίνητα στην 2017 θα είναι υπεύθυνοι για το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών όταν πωλούν το ακίνητο.

q Σφραγίδα Duty. Ο φόρος χαρτοσήμου υπολογίζεται επί της αξίας της συμφωνίας αγοράς και παραμένει αμετάβλητος στην τιμή: € 0 σε € 5,000 - μηδέν € 5,001 σε € 170,000 - 0.15% Περισσότερο από € 170,000 - 0.2% * * Με ανώτατο όριο € 20,000 .

Αναμένουμε ότι θα δούμε περαιτέρω αλλαγές στους φόρους ακινήτων κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους!

17.09.2016 Το ποσό για την ιθαγένεια έχει μειωθεί

Εκτακτες ειδήσεις!!

Το ποσό για την ιθαγένεια έχει μειωθεί από το 2.5 σε εκατομμύρια ευρώ σε μόλις 2 εκατομμύρια ευρώ!

Κυριότερες αλλαγές:

Η δυνατότητα επένδυσης σε κρατικά ομόλογα περιορίζεται στο 500.000 ευρώ

Η δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας μέσω τραπεζικών καταθέσεων έχει τερματιστεί

Το κριτήριο συλλογικών επενδύσεων έχει καταργηθεί. Απαιτούνται μόνο προσωπικές επενδύσεις

Οι γονείς του επενδυτή μπορούν επίσης να αποκτήσουν την υπηκοότητα με ένα επιπλέον κατοικημένο ακίνητο του 500.000 ευρώ

01.09.2016 Κύπρος (ΕΕ) διαβατήριο / ιθαγένεια

Η Κυπριακή Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, ενέκρινε τα αναθεωρημένα κριτήρια για τη χορήγηση της κυπριακής υπηκοότητας με επενδύσεις, σε μια προσπάθεια περαιτέρω προώθησης των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο.

Οι πιο σημαντικές ΝΕΕΣ αλλαγές έχουν ως εξής:

  1. Ο αιτών πρέπει να έχει πραγματοποιήσει επένδυση ύψους € εκατ. 2.0 (χωρίς ΦΠΑ) σε οποιαδήποτε κατηγορία επενδύσεων ή σε συνδυασμό, όπως περιγράφεται παρακάτω (προηγουμένως ήταν € 5.0 εκατομμύρια εάν εφαρμοζόταν μεμονωμένα ή € 2.5 εκατομμύρια εάν εφαρμοζόταν μέσω συλλογικού επενδυτικού προγράμματος). Η επένδυση σε κρατικά ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας περιορίζεται τώρα στο ποσό € 500,000.
  2. Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος άδειας διαμονής στην Κύπρο για να δικαιούται να λάβει την Κυπριακή ιθαγένεια. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί στις Αρχές αίτημα για άδεια παραμονής, το οποίο θα εκδοθεί ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης για ιθαγένεια.
  3. Οι γονείς του επενδυτή δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για την ιθαγένεια της Κύπρου κατ 'εξαίρεση, υπό τον όρο ότι είναι ιδιοκτήτες μόνιμης κατοικίας τουλάχιστον € 500,000 χωρίς ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό ο επενδυτής και οι γονείς του μπορούν να αποκτήσουν ένα ακίνητο συνολικής αξίας τουλάχιστον € 1.0 εκατομμυρίων, χωρίς ΦΠΑ (το 500,000 κατανέμεται στον επενδυτή και το υπόλοιπο € 500,000 κατανέμεται στους γονείς του επενδυτή) .

Α. Κριτήρια χορήγησης κυπριακής ιθαγένειας κατ 'εξαίρεση

Ακίνητη περιουσία και ανάπτυξη γης

Ο αιτών θα πρέπει να έχει άμεση επένδυση στην Κύπρο ύψους τουλάχιστον € 2.0 εκατομμυρίων για την απόκτηση ή ανάπτυξη έργων ακίνητης περιουσίας (οικιστικών, εμπορικών, τουριστικών ή άλλων υποδομών). Σημειώνεται ότι η απόκτηση γης δεν θεωρείται ως επιλέξιμη επένδυση στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου.

Αγορά ή δημιουργία ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις ή εταιρείες

Ο αιτών πρέπει να έχει πραγματοποιήσει επένδυση ύψους τουλάχιστον € 2.0 σε αγορά, δημιουργία ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και λειτουργούν στην Κύπρο. Αυτές οι επιχειρήσεις ή εταιρείες θα πρέπει να έχουν απτή παρουσία και ουσιαστική δραστηριότητα στην Κύπρο και να απασχολούν τουλάχιστον πέντε (5) Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 5 ετών.

Επενδύσεις σε ΑΕΕ, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή οργανισμών που έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο αιτών πρέπει να έχει αγοράσει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον € 2.0 εκατομμύρια (μονάδες σε ΟΕΕ, ομόλογα, χρεόγραφα, λοιπούς τίτλους κλπ.) Που έχουν εγγραφεί και εκδοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία σε εταιρείες ή οργανισμούς με σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο που ρυθμίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Συνδυασμός των προαναφερθέντων κριτηρίων

Ο αιτών μπορεί να επιλέξει να συνδυάσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια ύψους τουλάχιστον € 2.0 εκατομμύρια. Στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου (δηλαδή συνδυασμός επενδύσεων), ο αιτών μπορεί επίσης να αγοράσει κυβερνητικά ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας με ανώτατο όριο ποσό € 500,000.

Β. Άλλες συνθήκες

Σημειώνεται ότι πέρα ​​από την ικανοποίηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια, ο αιτών πρέπει:

  1. Έχετε καθαρό ποινικό μητρώο. και
  2. Αποκτήστε μόνιμη κατοικία στην Κύπρο αξίας τουλάχιστον € 500,000 χωρίς ΦΠΑ. (Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν η επένδυση είναι σε οικιστική ιδιοκτησία, σύμφωνα με το κριτήριο A1 παραπάνω).

Ανακαλύψτε τα οφέλη της επένδυσης στην Κύπρο και της απόκτησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Επικοινωνήστε με την καλά εκπαιδευμένη ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μετανάστευσης της Κύπρου και τα ακίνητά μας.


  • ΑΓΓΛΙΚΑ

  • ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

  • ΡΩΣΙΚΌΣ

  • ΚΙΝΈΖΙΚΟ

01.08.2015 Οι πολίτες της ΕΕ αναθεωρούν τις κυπριακές διαθήκες σας

Οι αλλαγές στο νόμο περί διαθήκης και διαδοχής της Κύπρου και η θέσπιση κανονισμού της ΕΕ καθιστούν επιτακτική την αναθεώρηση όλων των πολιτών της ΕΕ που έχουν κινητή και ακίνητη περιουσία στην Κύπρο. Από: Λουίζ Ζαμπάρτα Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 16th Σεπτέμβριος 2015 • Κατατέθηκε υπό την Κύπρο-Will-470. Το ακόλουθο άρθρο της δικηγορικής εταιρείας LG Zambartas LLC εξηγεί τις συνέπειες των πρόσφατων αλλαγών στο νόμο περί διαθήκης και διαδοχής της Κύπρου και την εισαγωγή ενός κανονισμού της ΕΕ - και τα μέτρα που πρέπει να λάβετε για να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της περιουσίας) που που διαθέτετε στην Κύπρο διατίθενται σύμφωνα με τις τελικές σας επιθυμίες. Παρά το γεγονός ότι το άρθρο αυτό γράφτηκε για βρετανικό ακροατήριο, οι πρόσφατες αλλαγές στο νόμο ισχύουν για όλους τους πολίτες της ΕΕ: ​​τον Αύγουστο του 17th, 2015 ο κανονισμός ΕΕ αριθ. 650 / 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με τις διαθήκες και τη διαδοχή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εγκρίθηκε από την Κύπρο. Αυτό οδήγησε στην τροποποίηση του Κυπριακού Νόμου περί Διαθήκης και Διαδοχής, Κεφ. 195, όπως παρακάτω. Στην Κύπρο, η κυριότερη αλλαγή όσον αφορά την Cap. 195, είναι ότι ο όρος 42 έχει διαγραφεί. Η ρήτρα 42 προέβλεπε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου ο πατέρας γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της Κοινοπολιτείας μπορεί, ανεξάρτητα από το αν έχει την κατοικία του ή όχι, να διαθέτει όλα τα κινητά και ακίνητα του σε οποιονδήποτε, αφήνοντας διαθήκη. Επομένως, οι διατάξεις του αναγκαστικού κληρονόμου που αναφέρονται στη ρήτρα 41 του Cap. Το 195 αποφεύχθηκε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της αναγκαστικής κληρονομιάς, αν ο δογαστής έχει σύζυγο και παιδιά και μετά πεθαίνει, τότε οι κληρονόμοι δικαιούνται να κληρονομήσουν μόνο το ¼ της περιουσίας του από τη Will και τα υπόλοιπα ¾ θα μοιραστούν μεταξύ των κληρονόμων, σύμφωνα με δήλωσε ο Νόμος. Με την υιοθέτηση του πιο πάνω κανονισμού, Βρετανοί πολίτες που έχουν Κυπριακό Πρόταγμα υπόκεινται σήμερα σε κυπριακές διατάξεις αναγκαστικής κληρονομιάς, εάν πεθάνουν τον Αύγουστο του 17th, 2015 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να διαθέσουν το ακίνητό τους, τόσο κινητό όσο και ακίνητο, από τη Will, όπως επιθυμούν. Ωστόσο, βάσει του προαναφερθέντος κανονισμού, οι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποιο δίκαιο θα ισχύει για τα Δικαιώματα τους κατά τη στιγμή του θανάτου τους. Οι επιλογές που έχουν είναι οι εξής: α) ο βρετανικός νόμος (τόπος καταγωγής) ή β) ο νόμος της Κύπρου (έδρα συνήθους διαμονής). Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση των Βρετανών πολιτών που ζουν στην Κύπρο με ένα σημερινό Κυπριακό Θέλημα, πρέπει να υπογραφεί και να κατατεθεί στο δικαστήριο ένα Κώδικικο προς τη Διαθήκη, με το οποίο θα δηλώνουν σαφώς ότι το Κτήμα τους θα διέπεται από το Αγγλικό Δίκαιο, για να είναι ο εφαρμοστέος Νόμος στα Δικαιώματα τους ως νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος καλύπτει τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Κύπρο. Με τον τρόπο αυτό ο Κυπριακός Νόμος για την αναγκαστική κληρονομιά δεν θα ισχύει.

01.08.2015 IPT προθεσμία πληρωμής και έκπτωση

Νωρίτερα σήμερα, οι βουλευτές της Κύπρου ψήφισαν για την παράταση της προθεσμίας πληρωμής του Φόρου ακίνητης περιουσίας (IPT) μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. οι εκπτώσεις που προσφέρονται για τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Από: Δημοσιεύθηκε Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 17th Σεπτέμβριος 2015 • Filed Σύμφωνα με την προθεσμία πληρωμής IPT παραταθεί.

Η ΟΙΚΟΤΗΤΑ εξέδωσε την Πέμπτη νόμο για την παράταση της προθεσμίας πληρωμής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (IPT) μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, με σημαντική έκπτωση για όσους πληρώνουν το φόρο τους νωρίτερα, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Για τις πρόωρες πληρωμές μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, θα δοθεί έκπτωση 17.5 τοις εκατό, εκτός εάν οι πληρωμές πραγματοποιηθούν στο διαδίκτυο ή μέσω τράπεζας, οπότε η βαθμολογία είναι 20 τοις εκατό. Η τελική νομοθεσία που ψηφίστηκε ήταν όπως τροποποιήθηκε από τα μέρη.

Αρχικά, το κυβερνητικό νομοσχέδιο συνεπαγόταν την παράταση της προθεσμίας πληρωμής μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και επιπλέον πρόσφερε έκπτωση 15 τοις εκατό XENUMX τοις εκατό, εάν καταβλήθηκε μέσω τράπεζας ή μέσω διαδικτύου. Η νέα προθεσμία του Νοεμβρίου 17.5 για εκπτώσεις πρώτης πληρωμής ήταν μια τροπολογία που κατατέθηκε από την κύρια αντιπολίτευση ΑΚΕΛ. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Αλλά μια άλλη τροπολογία του ΑΚΕΛ, η οποία προέβλεπε διαφορετικές εκπτώσεις για διαφορετικά ποσοστά IPT, καταρρίφθηκε, καθώς επίσης και μια πρόταση για εξαίρεση από την IPT αγροτική γη ύψους μέχρι € 30. Οι Πράσινοι πρότειναν την καταβολή του IPT για το 60,000 σε τρεις άτοκες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβλήθηκε φέτος. Οι Σοσιαλιστές EDEK πρότειναν την εξαίρεση από IPT ακινήτων αξίας μέχρι € 2015. Και οι δύο προτάσεις, που αποσκοπούν στην άμβλυνση της φορολογικής επιβάρυνσης των ατόμων με χαμηλό εισόδημα, απέτυχαν να συγκεντρώσουν την απαραίτητη υποστήριξη στο κοινοβούλιο. Η ιδέα της αύξησης της έκπτωσης προήλθε από το DIKO, το οποίο ισχυρίστηκε ότι αυτό θα ενθάρρυνε περισσότερους ανθρώπους να πληρώσουν το IPT τους και εγκαίρως, βοηθώντας έτσι την ταμειακή ροή του κράτους. Όμως, κατά τη διάρκεια συζήτησης που έγινε νωρίτερα την εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών δεν φαίνεται να βρίσκεται επί του σκάφους, καθώς δεν είχε υπολογιστεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος της μεγαλύτερης έκπτωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο κοινοβούλιο, το περασμένο έτος το κράτος συγκέντρωσε το € 30,000m από την IPT, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ένα επιπλέον € 104m, ενώ τα τέλη μεταφοράς ακινήτων ανήλθαν σε € 14m, για ένα σύνολο € 53m. Στο 171, το 2014 τοις εκατό των δικαιούχων κατέβαλε το IPT. Τα δεδομένα έδειξαν ότι όσο χαμηλότερα είναι τα ποσοστά IPT, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό συλλογής. Για το φορολογικό συντελεστή 79.9, το ποσοστό συλλογής ήταν 0.006, 92.21 τοις εκατό για το ποσοστό 91.15, 0.008 τοις εκατό για το ποσοστό 90.49, 0.009 τοις εκατό για το ποσοστό 86.53 και 0.011 τοις εκατό για την τιμή 82.08. Το ποσοστό συλλογής μειώθηκε στο 0.013 τοις εκατό όσον αφορά τον ρυθμό 72.43, το 0.015 τοις εκατό για το ποσοστό 65.85 και μόνο το 0.017 τοις εκατό των ατόμων με το υψηλότερο ποσοστό 63.11 κατέβαλε το IPT.

01.08.2015 Χίλιοι παγιδευμένοι αγοραστές κάνουν αίτηση για πράξεις

Κατά τη διάρκεια των εννέα ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου περί «κρυφών υποθηκών» γύρω από τους «παγιδευμένους αγοραστές» της 1,000, οι οποίοι έχουν πληρώσει για την περιουσία τους αλλά δεν μπορούν να λάβουν αιτήσεις τίτλου.

Από: Δημοσιεύσεις Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 19th Σεπτέμβριος 2015 •

Ορισμένες αιτήσεις του 1,000 έχουν κατατεθεί σε εννέα ημέρες και αναμένεται να πραγματοποιηθούν χιλιάδες ακόμη από άτομα που πληρώθηκαν για την περιουσία τους αλλά δεν είχαν τίτλους ιδιοκτησίας είτε επειδή υποθηκεύθηκαν από τον κύριο του έργου είτε το κράτος δεν μπόρεσε να προχωρήσει με τη μεταφορά λόγω οφειλών . Ο νόμος που στόχευε στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγοραστές, ξένοι και τοπικοί, ψηφίστηκε την Πέμπτη, Σεπτέμβριος 3 και τέθηκε σε ισχύ την επόμενη μέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. "Περίπου 1,000 αιτήσεις είχαν υποβληθεί μέχρι την Πέμπτη, Σεπτέμβριος 17 (εννέα εργάσιμες ημέρες)", δήλωσε ο Διευθυντής του Κτηματολογίου Andreas Socratous. Οι υπάλληλοι ανέμεναν αυξημένη ροή αιτήσεων και αιτήσεων για πληροφορίες, πρόσθεσε. "Πολλές χιλιάδες άνθρωποι έχουν έρθει σε επαφή με το τμήμα, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή έρχονται αυτοπροσώπως, για να ζητήσουν πληροφορίες", δήλωσε.

Το θέμα αφορά μερικές περιπτώσεις 78,000 αγοραστών οι οποίοι είτε δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας - 48,000 - για διάφορους λόγους, είτε το ακίνητο δεν έχει μεταφερθεί στο όνομά τους. Ο νόμος σκοπεύει να λύσει το χάος που δημιουργήθηκε από την αποτυχία έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας στους ανθρώπους που πλήρωσαν το ακίνητο, είτε επειδή το ακίνητο υποθηκεύτηκε από τον κύριο του έργου, είτε το κράτος δεν μπόρεσε να προχωρήσει στη μεταφορά λόγω εκκρεμών φόρων. Δεδομένου ότι οι γηπέδες και τα κτίρια των προγραμματιστών υπολογίζονται ως περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να αντισταθμιστούν από το χρέος τους προς τις τράπεζες, αυτό δίνει στους δανειστές αξίωση για ακίνητα των ανθρώπων που είχαν υποθηκευθεί από προγραμματιστές.

Ο νόμος παρέχει στον επικεφαλής του κτηματολογίου την εξουσία να απαλλάσσει, να εξαλείφει, να μεταβιβάζει και να ακυρώνει υποθήκες ή άλλα βάρη, ανάλογα με την περίπτωση και υπό ορισμένους όρους. Καλύπτει συναλλαγές έως τον Δεκέμβριο 31, 2014. Για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση, οι αγοραστές πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν πληρώσει είτε τον πωλητή στο ακέραιο είτε ότι μόνο ένα μικρό ποσό παρέμεινε σε εκκρεμότητα. Επίσης, η σύμβαση πώλησης πρέπει να έχει υποβληθεί στο κτηματολόγιο. Ο κ. Σωκράτους δήλωσε ότι η διαδικασία μεταφοράς περιουσίας και έκδοσης τίτλου θα απαιτούσε τουλάχιστον έξι έως επτά μήνες στην καλύτερη περίπτωση, όπου υπάρχουν τίτλοι και δεν θα προέκυπταν σοβαρές αντιρρήσεις.

01.01.2014 Τα αναθεωρημένα κτηματολογικά βιβλία δημοσιεύθηκαν

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δημοσίευσε τον κατάλογο των αναθεωρημένων τελών και τελών, πολλά από τα οποία τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια του 2013 και έχουν τεθεί σε λειτουργία για αρκετούς μήνες. Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ στα τέλη του 2011, περιγραφή των υπηρεσιών που το Κτηματολόγιο παρέχει στο κοινό μαζί με τις χρεώσεις τους. Νωρίτερα φέτος, το Τμήμα αναθεώρησε τα τέλη αυτά, αλλά αυτά δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί. Από τις πληροφορίες που μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε μέχρι σήμερα, εδώ είναι οι σημαντικότερες αλλαγές του Κτηματολογίου που επηρεάζουν αυτούς που αγοράζουν και πωλούν ακίνητα. Καταχώρηση (κατάθεσης) μιας «κανονικής» σύμβασης πώλησης - αυξήθηκε από € 1.71 σε € 50. Καταχώριση (κατάθεση) Συμφωνίας Εκχώρησης - αυξήθηκε από € 1.71 σε 0.5% της τιμής πώλησης που δηλώνεται στη σύμβαση πώλησης που έχει εκχωρηθεί ή 0.5% της τιμής που δηλώνεται στη Συμφωνία Εκχώρησης, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο, μέχρι το μέγιστο € 3,000. Το ελάχιστο τέλος για την εγγραφή μιας Συμφωνίας Εκχώρησης είναι € 50.00. Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής (τίτλος τίτλου) - αυξήθηκε από € 0.85 σε € 10.00. Καταχώρηση πληρεξουσίου - αυξήθηκε από € 1.71 σε € 20.00. "Απλή" Αναζήτηση Τίτλων (N50) - αυξήθηκε σε € 20.00 (περισσότερο ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το εύρος της αναζήτησης και τις απαιτούμενες πληροφορίες). Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής (τίτλος τίτλου) - αυξήθηκε από € 0.85 σε € 6.00. Αληθινό αντίγραφο εγγράφου υποθήκης / δανείου - αυξήθηκε από € 0.85 σε € 5.00. Αντίγραφο σύμβασης πώλησης € 2.00 / σελίδα μέχρι σελίδες 20. (Τα τέλη μεταφοράς ακινήτων παραμένουν αμετάβλητα)

21.05.2013 Άδειες μετανάστευσης για υπηκόους τρίτων χωρών

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πρόσφατα αλλαγές στις διαδικασίες χορήγησης Αδειών Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών (που δεν είναι μέλη της ΕΕ) που σκοπεύουν να επενδύσουν στην Κύπρο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ή η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε, στις Μαΐου 7, 2013, ότι οι Άδειες Μετανάστευσης (Μόνιμη Κατοικία) θα εκδίδονται σε υπηκόους τρίτων χωρών υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Επενδύσεις / Οικονομικά κριτήρια:

α) Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου, από την οποία προκύπτει ότι τουλάχιστον το ποσό των € 30,000 έχει κατατεθεί σε αποθεματικό λογαριασμό για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών. Το ποσό αυτό πρέπει να δείχνει ότι μεταφέρθηκε από το εξωτερικό.

(β) Ο αιτών και ο σύζυγος είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν στη διάθεσή τους εξασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον € 30,000 αυξημένο κατά € 5,000 για κάθε εξαρτωμένο (συμπεριλαμβανομένου του συζύγου). Τα έσοδα αυτά μπορεί να προέρχονται από μισθούς, εργασία, συντάξεις, μερίσματα μετοχών, πάγιες καταθέσεις, μισθώματα κλπ. Από το εξωτερικό.

(γ) Ο αιτών υποβάλλει μαζί με την αίτηση τίτλο ιδιοκτησίας ή σύμβαση αγοράς με το όνομα του / της ή του / της συζύγου του, που έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για οικιστική ή άλλη κατοικία αξίας τουλάχιστον € 300,000 (χωρίς ΦΠΑ) και επίσημη απόδειξη πληρωμής τουλάχιστον € 200,000 (χωρίς ΦΠΑ), ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης του σπιτιού. Υπό την προϋπόθεση ότι η υπόλοιπη αξία του σπιτιού θα καταβληθεί από ξένα κεφάλαια σε λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο. Στην περίπτωση ενός ζευγαριού, η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για τους δύο, υπό την έννοια ότι το ζευγάρι δεν θα επιτρέπεται να αποκτήσει συνολικά περισσότερες από δύο μονάδες.

Τα ανωτέρω ποσά πρέπει να αποδεικνύονται ότι προέρχονται από το εξωτερικό. Σημειώστε ότι η αγορά κατοικίας γίνεται αποδεκτή ακόμα και όταν γίνεται στο όνομα της Εταιρείας και όχι στο όνομα του αιτητή, εφόσον η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο όνομα του αιτούντος ή / και το όνομα του αιτούντος και του / της συζύγου του και αυτός / είναι οι μοναδικοί μέτοχοι. Εφόσον ο μέτοχος είναι άλλο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ο μοναδικός μέτοχος αυτού του νομικού προσώπου είναι ο αιτών και / ή ο αιτών και ο / η σύζυγος.

(δ) Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ο αιτών μπορεί να αγοράσει μέχρι δύο οικιστικές μονάδες (διαμερίσματα ή σπίτια) ή μια κατοικία και κατάστημα με έκταση 100 τ.μ. ή μια κατοικία και ένα γραφείο με έκταση 250 τ.μ., δεδομένου ότι η συνολική αγοραία αξία πληροί τις διατάξεις της παραγράφου (γ) ανωτέρω. Η εν λόγω πώληση πρέπει να αφορά μονάδες που πωλούνται από μια εταιρεία ανάπτυξης σε έναν αγοραστή για πρώτη φορά. Από την 07.05.2013, για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπώληση κατοικιών.

Σημειώστε ότι για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής θα γίνονται δεκτά τα έγγραφα της συμφωνίας αγοράς για την πώληση στο σπίτι που έχει κατατεθεί στο Κτηματολόγιο πριν από την 7.5.2013 (η ημερομηνία κατάθεσης της σύμβασης αγοράς θα επιβεβαιωθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας). Υπό την προϋπόθεση ότι τα σπίτια / διαμερίσματα μπορούν να είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, αλλά και τα δύο πρέπει να πωλούνται από την ίδια εταιρεία.

ε) Οι άδειες μετανάστευσης χορηγούνται στον αιτούντα με εξαρτώμενα πρόσωπα τον / την σύζυγο και τα παιδιά κάτω από την ηλικία του 18. Τα ανύπανδρα παιδιά ηλικίας 18 έως 25 ετών μπορούν να υποβάλουν δική τους χωριστή αίτηση για την απόκτηση άδειας μετανάστευσης μόνο εάν είναι αποδεδειγμένοι σπουδαστές και ο πατέρας ή / και η μητέρα παρουσιάζουν πρόσθετο ετήσιο εισόδημα € 5,000 για κάθε συντηρούμενο τέκνο. Σημειώστε ότι κάθε τέτοιο τέκνο υποβάλλει μαζί με την αίτηση όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στον κατάλογο (βλ. Ενότητα 6 παρακάτω). Υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια αυτή θα ισχύει μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να λάβει νέα άδεια μετανάστευσης, πρέπει να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τα υπάρχοντα κριτήρια ως ανεξάρτητο πρόσωπο.

(στ) Η άδεια μετανάστευσης μπορεί να εκδοθεί στα παιδιά του αιτούντος κατά την ηλικία των 18 που δεν εξαρτώνται οικονομικά από τον αιτούντα, με την προϋπόθεση ότι για κάθε ένα από αυτά τα παιδιά αποδίδεται αγοραία αξία του αποκτηθέντος περιουσιακού στοιχείου ύψους τουλάχιστον € 300,000 (δηλαδή εάν ο αιτών έχει οικονομικά ανεξάρτητο παιδί ηλικίας 30 και επιθυμεί να λάβει άδεια μετανάστευσης, θα πρέπει να αγοράσει συνολική αγοραστική αξία του σπιτιού € 600,000, αν έχει δύο ενήλικα παιδιά, οικονομικά ανεξάρτητο, πρέπει να αγοράστε το αρχικό ποσό € 900,000 κ.λπ.).

Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό πληρωμής τουλάχιστον 66% της αγοραίας αξίας της κατοικίας μαζί με την αίτηση (δηλ. Ένα ποσό € 400,000 για κατοικία αξίας αγοράς κατοικίας € 600,000) και κάθε παιδί θα (δηλ. εξασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα € 30,000, κατάθεση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο ποσού € 30,000 που θα παραμείνει αποκλεισμένο για τρία χρόνια).

2. Κριτήρια ποιότητας:

α) Ο αιτών και ο / η σύζυγος πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από τη χώρα διαμονής και γενικά δεν πρέπει να συνιστούν κατά κανένα τρόπο απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.

(β) Ο αιτών και ο / η σύζυγος θα βεβαιώσουν ότι δεν θα απασχολούνται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην Κύπρο. Σημειώστε ότι ο αιτών ή / και ο / η σύζυγος μπορεί να είναι μέτοχος (ες) σε εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και τα έσοδα από τα μερίσματα της εταιρείας αυτής δεν θεωρούνται εμπόδιο για την απόκτηση της άδειας μετανάστευσης.

(γ) Ο αιτών και το μέλος της οικογένειάς του που περιλαμβάνεται στην άδεια μετανάστευσης πρέπει να επισκέπτονται την Κύπρο τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια.

(δ) Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση για άδεια μετανάστευσης, καθώς και η μετάφρασή τους στα ελληνικά ή τα αγγλικά πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένα.

3. Διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης

(α) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (CRMD) προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου (σχετικά τηλέφωνα 22403921 και 22403943) με μη επιστρεπτέα αμοιβή € 500.

(β) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην Κύπρο, είτε προσωπικά είτε μέσω αντιπροσώπου, θα υποβάλλονται σε κοινό φάκελο. (Κάθε έγγραφο της αίτησης θα τρυπηθεί και θα επισυναφθεί στον φάκελο και θα αριθμηθεί με μπλε μελάνι από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα, γεγονός που αποτελεί ευθύνη του υποβάλλοντος την αίτηση). Ο φάκελος θα περιλαμβάνει επίσης έντυπο εγγραφής για όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση και για κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο από ή για λογαριασμό του αιτούντος.

(γ) Η αίτηση επεξεργάζεται ταχέως από την CRMD και υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών. Για τους σκοπούς αυτού του είδους της άδειας μετανάστευσης, μια συνέντευξη με τον αιτούντα θα πραγματοποιηθεί μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις που κρίνονται απαραίτητες από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.

(δ) Το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενημερώσει τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπό του και το CRMD σχετικά με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ε) Ο κάτοχος άδειας μετανάστευσης πρέπει να επισκέπτεται την Κύπρο τουλάχιστον μία φορά ανά διετία και να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

4. Μεταβατικές διατάξεις:

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης, οποιοσδήποτε πολίτης τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση για άδεια μετανάστευσης κατηγορίας F μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλει στο CRMD συμπληρωματικές πληροφορίες για να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με την εκπλήρωση των κριτηρίων των παραγράφων 1-3 της Ανακοίνωσης. νέο έντυπο αίτησης ώστε η αναθεώρηση της αίτησης να εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 6 (2) του Κανονισμού περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και βάσει των παραπάνω κριτηρίων και σχετικής διαδικασίας.

5. Χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της άδειας μετανάστευσης:

Εάν πληρούνται τα κριτήρια της παρούσας Ανακοίνωσης και εάν δεν υπάρχουν λόγοι που να σχετίζονται είτε με το ποινικό μητρώο του αιτούντος, είτε για λόγους πολιτικής ή δημόσιας ασφάλειας, η αίτηση θα εξεταστεί θετικά από τον Υπουργό Εσωτερικών και η άδεια μετανάστευσης θα να εκδοθεί. Εκτιμάται ότι με την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα Ανακοίνωση, η περίοδος εξέτασης της αίτησης από την ημερομηνία υποβολής της δεν θα υπερβεί τους 2 μήνες.

6. Έντυπα Αιτήσεων

Διατίθενται online οι ακόλουθες μορφές:

Έντυπο αίτησης (M.67).
Κατάλογος (λίστα ελέγχου) των εγγράφων που υποβλήθηκαν μαζί με την αίτηση (στα ελληνικά και στα αγγλικά).
Κατάλογος (κατάλογος ελέγχου) των εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση (στα ελληνικά και στα αγγλικά) για ενήλικα παιδιά σύμφωνα με την παράγραφο 1 (ε).
Ένορκη δήλωση για το ετήσιο εισόδημα του αιτητή, μαζί με άλλα αποδεικτικά στοιχεία (στα ελληνικά και στα αγγλικά).

Δήλωση που επιβεβαιώνει την μη απασχόληση του αιτούντος στην Κύπρο (στα ελληνικά και στα αγγλικά).

Τελευταία Ακίνητα

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την YP Bargain Luxury Properties Ltd, που είναι εγγεγραμμένο και εξουσιοδοτημένο μεσιτικό γραφείο (Reg.No:761 / Lic.No:399/E)
Διεύθυνση γραφείου: Emanouil Roidi Street, Kirzis Center, Block B, κατάστημα no.11, Λεμεσός, Κύπρος
Γραφείο Τηλ: + (357) 25 / Mob: + (633433) 357
info@luxuryproperties.com.cy


CLP, Κύπρος Πολυτελείς Ακίνητα είναι εμπορικό σήμα που ανήκει και λειτουργεί YP Bargain Luxury Properties Ltd, που είναι εγγεγραμμένο και εξουσιοδοτημένο μεσιτικό γραφείο στην Κύπρο (Reg.No:761 / Lic.No:399/E)
www.luxuryproperties.com.cy είναι μια ιστοσελίδα / τομέα που ανήκει και λειτουργεί από YP Bargain Luxury Properties Ltd, που είναι εγγεγραμμένο και εξουσιοδοτημένο μεσιτικό γραφείο στην Κύπρο (Reg.No:761 / Lic.No:399/E)
Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το alfadesigncyprus. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.